หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

admin mps
2023-11-20 11:38:06

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ที่เว็บไซต์ ---> https://reg.ssru.ac.th 

www.ssru.ac.th

https://admission.ssru.ac.th