บุคลากร


1. ร้อยเอกนพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ

หัวหน้าสาขาวิชา

คุณวุฒิ

- บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2553

- วุฒิบัตร (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540

- ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

- พ.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

 - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 171472. อาจารย์ประดับเพชร ครุธชั่งทอง

คุณวุฒิ

- วท.ม. (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551

- ค.บ. (สุขศึกษา)

 วิทยาลัยครูพระนคร พ.ศ. 25293. อาจารย์พรรณี  โรจนเบญจกุล

คุณวุฒิ

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

- ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 25294. อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข

คุณวุฒิ

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 และการผดุงครรภ์ 53112169295. อาจารย์พัฒน์พงษ์ กมลดิลก

คุณวุฒิ

- ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2557

- ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2550

- พท.บ. (แพทย์แผนไทย)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 25496. อาจารย์วีณา จันทรสมโภชน์

คุณวุฒิ

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

วิทยาลัยเซนต์หลุย พ.ศ. 2550

- พย.บ.

 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 25247. อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท

คุณวุฒิ

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. 2556

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2552

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 60 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 25608. อาจารย์วันวิสา สายสนั่น ณ อยุธยา

คุณวุฒิ

-วท.. (วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 2552
-วท.. (สุขศึกษา) ((เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.. 2550