อาจารย์ประจำหลักสูตร


1. ร้อยเอกนพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ

หัวหน้าสาขาวิชา

คุณวุฒิ

- บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2553

- วุฒิบัตร (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540

- ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

- พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

 - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 171472.อาจารย์ ดร.พรรณี  โรจนเบญจกุล

คุณวุฒิ

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2561

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553

- ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 25293. อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข

คุณวุฒิ

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 และการผดุงครรภ์ 53112169294. อาจารย์ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง

คุณวุฒิ

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2562

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 25545. อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์

คุณวุฒิ

- ปร.ด. (พุทธศาสตร์และปรัชญา)

มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2556

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

 พ.ศ. 25376. อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว

คุณวุฒิ

- บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   พ.ศ. 2551

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2549