ติดต่อสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม                                                        

     เลขที่ 111/1-3 หมู่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

     โทรศัพท์ 034-773-904-5 โทรสาร 034-773-903.

Face book : https://www.facebook.com/medicalandpublichealthsecretary/