หลักสูตรและการเรียนการสอน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

หมวดที่  ข้อมูลทั่วไป

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร           

          ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

          ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Science in Medical and Public Health and Secretary  

 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิตเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

                            ชื่อย่อ  : วท.บ. (เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข)

          ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Medical and Public Health Secretary)

                             ชื่อย่อ  : B.Sc. (Medical and Public Health Secretary)

3.   วิชาเอก               เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

          

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร          131 หน่วยกิต

 

5.   รูปแบบของหลักสูตร

 

           5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

           5.2   ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

           5.3   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทยและเข้าใจเป็นอย่างดี

           5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           5.5    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1    เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

6.2    เริ่มบังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป                                                                            

6.3    คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

6.4    คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม                                           ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

6.5    คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

6.6    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพในปี 2561

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1      เลขานุการหน่วยงานของรัฐทุกระดับเช่น โรงพยาบาล กรม กองต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่างประเทศ เช่น UN, WHO, Unicef 

          8.2      เลขานุการ/นักวิชาการ บริษัทประกันสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

          8.3      เลขานุการบริษัทเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

          8.4      เลขานุการ/นักวิชาการ ฝ่ายบริหารงานธุรกิจด้านสุขภาพ

          8.5      ครู อาจารย์ด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

          8.6      นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          8.7      ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน     หลักสูตร
 

 

 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า 
 
โครงสร้างหลักสูตร

 

131 

หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
 

30

หน่วยกิต
วิชาภาษา

12 หน่วยกิตวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  9 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  9 หน่วยกิต(ข) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

 

95

หน่วยกิต
                 1.วิชาชีพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
วิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

 28 หน่วยกิต

47 หน่วยกิต

 

 

 
 
วิชาแกน

24 หน่วยกิต

 

 
วิชาเฉพาะ

23 หน่วยกิต

 

 
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต

  8 หน่วยกิต

 

 

 

 

 6

 
 
หน่วยกิต
 
 

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหลักสูตร

       (ก) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                 30   หน่วยกิต

            - วิชาภาษา                                                                 12   หน่วยกิต

รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                                                          (บ-ป-อ)

GEL1101        การใช้ภาษาไทย                                                            3(3-0-6)

                   Thai Usage

GEL1102        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                               3(3-0-6)

                   English for Communication and Information Retrieval

GEL1103        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                         3(3-0-6)

                   English for Communication and Study Skills

GEL2203        ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน                                              3(3-0-6)

                   ASEAN Languages

          - วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                         9    หน่วยกิต

GEH1101        สุนทรียภาพกับชีวิต                                                        3(3-0-6)

                   Aesthetics Appreciation

GEH1102        สังคมไทยในบริบทโลก                                                     3(3-0-6)

                   Thai Society in Global Context

HUM1121       ภูมิปัญญาไทย                                                              3(3-0-6)

                   Thai Traditional Wisdom

          - วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                         9              หน่วยกิต

GES1101        เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้                     3(3-0-6)

                   Information Technology for Communication and Learning

GES1102        วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กับคุณภาพชีวิต                             3(3-0-6)

                   Science and Technology for Quality of Life

STA3145        สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์                                            3(3-0-6)

                   Statistics and Research Methodology in Medicine      

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ                                                              95  หน่วยกิต

1. วิชาชีพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข           28  หน่วยกิต 

ATM1254       มานุษยชีวเคมี                                                              3(3-0-6)

                   Human Biochemistry

ATM1257       เคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล                                      2(1-2-3)

                   Home Nursing and First Aid

ATM2354       สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์                              2(2-0-4)

Medical Sociology and Anthropology

BPH2308        โภชนศาสตร์สาธารณสุข                                                   3(2-2-5)

Public Health Nutrition                                               

HMS1201       จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป                                                     3(3-0-6)

                   General Basic Psychology

HMS2202       พื้นฐานการจัดการระบบปฏิบัติการด้านสาธารณสุข                      2(2-0-4)

                   Basic Public Health Management

HMS2203       พื้นฐานการจัดการระบบการแพทย์                                       2(2-0-4)

                   Basic Medical Management   

HMS3204       พื้นฐานการรักษาพยาบาลทางการแพทย์                                 3(2-2-5)

                   Basic Medical Treatment

HMS3205       จิตวิทยาคลินิก                                                             3(3-0-6)

                   Clinical Psychology

HMS3206       การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                               2(2-0-4)

                   Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine

HMS4207       กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข                                  3(3-0-6)

                   Public Health and Medical Law

 

2. วิชาเลขานุการ การแพทย์และสาธารณสุข                                    47  หน่วยกิต

            - วิชาแกน                                                                    24  หน่วยกิต

HMS1301       ระบบห้องสมุด                                                              2(1-2-3)

                 Library System                                       

HMS2304       คอมพิวเตอร์สำหรับงานเลขานุการ                                        3(2-2-5)

                   Computer for Secretary Works

HMS2305       ระบบเวชระเบียนศาสตร์                                                  2(1-2-3)     

                  Medical Record System                                
HMS3303       งานเลขานุการ                                                             3(2-2-5)

                  Secretary Works                                       

HMS3306       จริยธรรมและคุณธรรมในงานเลขานุการ                                 2(2-0-4)

                   Ethics and Moral in Secretary Works

HMS3307       รหัสทางการแพทย์                                                        2(2-0-4)

                   Medical Code

HMS4308       ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 1                                    3(3-0-6)

Health Insurance System in Thailand 1

HMS4309       ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 2                                    3(3-0-6)

Health Insurance System in Thailand 2

HMS4310       หลักการบริหารความขัดแย้ง                                              2(2-0-4)

                   Principles of Conflict Management

HMS4311       บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ                                                  2(2-0-4)

                   Personality and Leadership

    

            - วิชาเฉพาะ                                                                 23  หน่วยกิต         

HMS2401       ระบบการเงิน บัญชีและภาษี                                              3(3-0-6)

                   Financial Accounting and Tax System

HMS2403       ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข                       2(1-2-3)

                   Medical and Public Health Information Systems

HMS2404       การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                        2(1-2-3)

                   Data Communication and Computer Networking

HMS3405       การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร                               2(2-0-4)

                   Management of information technology in Organization      

HMS3406       การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร                                 2(2-0-4)

                   Public Relations and Organizational Communication

HMS3407       มารยาทและวัฒนธรรมไทย                                               2(1-2-3)

                   Etiquette and Thai Culture

HMS3408       จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร                                         3(3-0-6)

                   Organization and Industrial Psychology

HMS4409       ศิลปะการปฎิคม                                                           2(1-2-3)

                   Artistic Hostess

HMS4410       บูรณาการงานเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข                      2(1-2-3)

                 Integrated Public Health and Medical Secretary Works

HMS4411       วิธีการจัดประชุม สัมมนาและประชุมปฏิบัติ                               3(0-9-3)

                   Meeting Seminar and Work Shop Methods

        3. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ                                           12   หน่วยกิต

HMS1501       ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์                                       3(3-0-6)

          Medical Technical Terminology

HMS2502       ศัพท์เทคนิคทางสาธารณสุข                                               3(3-0-6)

                   Public Health Technical Terminology

HMS2503       ภาษาอังกฤษธุรกิจเลขานุการการสื่อสาร                                 3(2-2-5)                                 

                  Communication Secretary Business English

HMS3504       ภาษาอังกฤษธุรกิจเลขานุการสำนักงาน                                  3(2-2-5)

                   Office Secretary Business English

 

      4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                   8  หน่วยกิต

HMS4601       การเตรียมฝึกประสบการณ์เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข        2(90)

Preparation for Professional Experience in Public Health

and Medical Secretary

HMS4602       การฝึกประสบการณ์เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข               3(270)

                   ในหน่วยงานภาครัฐ

                   Field Experience in Medical Secretary and Public Health

                   in Government Sector

HMS4603       การฝึกประสบการณ์เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข               3(270)                                        

                  ในหน่วยงานภาคเอกชน

                   Field Experience in Medical Secretary and Public Health

                   in Private Sector

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6      หน่วยกิต

          ให้เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือจากรายวิชาต่อไปนี้

HMS2901       หลักมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการ                                         3(3-0-6)

                 Service Mind and Human Relationship Principles

HMS4902       ภาษาจีนพื้นฐาน                                                           3(2-2-5)

                   Basic Chinese Language

HMS4903       การนวดสุขภาพ                                                           3(2-2-5)

                   Health Massage

HMS4904       ฤาษีดัดตน                                                                  3(2-2-5)

                   Contortionist Hermit

HMS4905       สปาและอโรม่าบำบัด                                                      3(2-2-5)

                  Spa and Aroma Therapy

HMS4906       อาหารสมุนไพรบำบัด                                                     3(2-2-5)

                   Herbal Diet Therapy

HMS4907       ตำรับอาหารชาววังสวนสุนันทา                                           3(2-2-5)

Suan Sunandha Royal Food Recipes    

HMS4908       ตำรับเครื่องสำอางค์สมุนไพร                                              3(2-2-5)

                   Herbal Cosmetics Recipes

HMS4909       ตำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ                                              3(2-2-5)

                   Herbal Tea Recipes for Health