ความเป็นมา
นับจากพ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ.2554 ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

พ.ศ.2555 ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

และหลังจากนั้นมาไม่นาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 ได้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ขึ้น โดยให้สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

พ.ศ. 2558 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนมายังศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากพื้นที่เดิมแออัด และรองรับนักศึกษาไม่เพียงพอ

พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผลิตบัณฑิตทางด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานของด้านสุขภาพและงานเลขานุการแบบใหม่ ที่ทำงานบนพื้นฐานความเข้าใจงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้การนำร่องของศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ เป็นหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อมาพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กลมธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ลำดับต่อมา