หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขา > Active English 2021
Active English 2021

admin mps
22 มี.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64อบรมภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

“Active English 2021”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน “Active English 2021” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประธานการจัดงาน เผยถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ “เนื่องด้วยในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากล (global language) ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ทุกวงการการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Active English 2021 นี้จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (activity-based) ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเข้าไป โดยได้ อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว อาจารย์ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข และ นางสาวธีราภรณ์ จุมรี นักวิเทศสัมพันธ์ สามผู้เชี่ยวชาญทางภาษามาเป็นวิทยากร เพิ่มพูนความรู้ สร้างความสนุกและคุ้นเคยทางภาษาให้กับนักศึกษา ซึ่งในวันนี้นักศึกษาจะได้ฝึกสี่ทักษะหลัก ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้รับความรู้และความสุขกลับบ้านไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่า

“ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ได้เปรียบกว่าผู้อื่น เพราะภาษาอังกฤษช่วยให้เราสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ และเมื่อเราสื่อสารได้ เราจะได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมาย เช่น โอกาสได้งานทำสูงขึ้น ได้พบปะผู้คนที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ได้ท่องเที่ยวในต่างแดน องค์กรมีการเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้น และยังมีส่วนช่วยให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่กว้างขึ้นอีกด้วย เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก รอบตัวเรามีภาษาอังกฤษอยู่ทุกที่ ตั้งแต่ป้ายบอกทาง เมนูในร้านอาหาร ภาพยนตร์ หรือข่าวสารบนหน้าอินเทอร์เน็ตก็ล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา” นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้กำลังใจกับนักศึกษาว่า “อย่าอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ ให้เชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และการฝึกฝนในวันนี้จะช่วยให้เราเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอน (Practice makes you perfect)”

ธีราภรณ์ จุมรี รายงานข่าว

ณภัทร ช่างเพ็ง ถ่ายภาพ

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th