หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > ประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

admin mps
2021-10-12 12:02:05วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

On 23 March 2021, Captain Dr. Pongsak Jaroenngarmsamer, Chief of Medical and Public Health Secretary program, at the College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University led an internal meeting for follow up the program progressed and discussed active public relations.

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th