หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ > อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปี 2565
อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปี 2565

admin mps
2021-10-12 12:10:21

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด
และ ข้อความ

วันที่ 27 กันยายน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดีกับ

????????ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ????????ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

????????ผศ.ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

????????ผศ.ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงษ์พัชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

????????ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

????????ดร.ทนพญ.นันทนา สุวรรณดิษฐากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

????????ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

????????อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

????????อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 

▶▶ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปี 2565

▶▶จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th