หน้าหลัก > ประกาศ > ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประเมินอาจารย์ผู้สอน

admin mps
2018-11-16 09:25:35

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการขอยกเลิกรายวิชา (W) และประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th มีดังนี้

 การยกเลิกรายวิชา (W) ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th
 การประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
  1. นักศึกษา รหัส 54 ถึง 5925 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561
  2. นักศึกษา รหัส 60 ถึง 616 - 17 พฤศจิกายน 2561
  นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th12 - 30 พฤศจิกายน 2561