หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > นักศึกษาปี4สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาปี4สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin mps
2021-10-12 12:03:15


นศ.เลขาแพทย์ฯ ปี 4 ฝ่าวิกฤติ "โควิด19" ผ่านการฝึกงาน...ฉลุย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์ ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว อาจารย์ประจำสาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข และอาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้ต้อนรับนักศึกษาที่สำเร็จจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังรายงานผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข  จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยะเวชกุล ราชบัณฑิต ชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th