หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ด้านระเบียบงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ”
อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ด้านระเบียบงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ”

admin mps
2021-11-17 15:04:58

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ข้อความ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

????????อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????พร้อมด้วย นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 

????????และนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ 

▶▶เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ด้านระเบียบงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ”  

▶▶ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Meet 

▶▶เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการนี้ นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมไปฝึกปฏิบัติจริง

????????#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th