หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ????????โดยมี รองศาตราจารย์ นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล เป็นประธาน ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ????????โดยมี รองศาตราจารย์ นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล เป็นประธาน ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบา

admin mps
2021-11-17 15:13:37

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ
ผู้คนกำลังยืน

วันที่15 พฤศจิกายน 2564 

????????????ร้อยเอกนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล  อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ และ อาจารย์ ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง 

▶▶▶เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 11 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

????????โดยมี รองศาตราจารย์ นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล เป็นประธาน 

????????ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

????????#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th