หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > สอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 เรื่อง
สอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 เรื่อง

admin mps
2021-10-12 11:59:52

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

????????ร.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

????????พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

▶▶ได้สอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 เรื่อง 

▶▶โดยมี ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชุมออนไลน์ 

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th