หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สอบโครงงานงานวิจัย 5 บท รายวิชา HMS4410 บูรณาการงานเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สอบโครงงานงานวิจัย 5 บท รายวิชา HMS4410 บูรณาการงานเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

admin mps
2021-10-12 12:06:45

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

วันที่ 29 กันยายน 2564 

????????อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 

????????อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล 

????????อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ 

????????อาจารย์ จตุพร อุ่นประเสริฐสุข 

????????อาจารย์ ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง 

????????อาจารย์ สุณัฐชา เชาว์ไว 

????????อาจารย์ จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

▶▶ได้สอบโครงงานงานวิจัย 5 บท รายวิชา HMS4410 บูรณาการงานเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 

▶▶ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการสอบผ่านตามมาตรฐานทุกคน

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th