หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4
อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4

admin mps
2021-10-12 12:25:26

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

วันที่ 8 กันยายน 2564  

????????อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

▶▶ได้มีการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 

????????โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชุมออนไลน์

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th